Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

I.1. Týmto reklamačným poriadkom spoločnosť OP Health Care s.r.o., so sídlom Kukučínova 847/18, 972 01 Bojnice, IČO: 52 206 157, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 37748/R (ďalej len „OP Health Care s.r.o.") v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa") riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľ" alebo aj „kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia"), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
I.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník"), zákonom o ochrane spotrebiteľa, ako aj ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
I.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi, a to na internetovej stránke OP Health Care s.r.o.: www.vitiligoshop.sk a www.vitiligoshop.cz a v každej prevádzkarni spoločnosti OP Health Care s.r.o..

II. Zodpovednosť za vady predanej veci

II.1. OP Health Care s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 ods.1 Občianskeho zákonníka).
II.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, OP Health Care s.r.o. však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
II.3. Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
II.4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže OP Health Care s.r.o. poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí OP Health Care s.r.o. v záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).
II.5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než OP Health Care s.r.o., začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).
II.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta (§ 627 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
II.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
II.8. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú (§ 626 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
Ak OP Health Care s.r.o. pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto OP Health Care s.r.o. nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však OP Health Care s.r.o. o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré OP Health Care s.r.o. zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť OP Health Care s.r.o. všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

III. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

III.1. OP Health Care s.r.o. je povinný prijať reklamáciu prostredníctvom internetového formulára na internetovej stránke OP Health Care s.r.o.: www.vitiligoshop.sk a www.vitiligoshop.cz a v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby (§ 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis"), ktorý je v mieste OP Health Care s.r.o. alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka).
III.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na opravu tovaru, právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje prostredníctvom internetového formulára na internetovej stránke OP Health Care s.r.o.: www.vitiligoshop.sk a www.vitiligoshop.cz a v ktorejkoľvek prevádzkarni OP Health Care s.r.o..
III.3. OP Health Care s.r.o. alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinná vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok (§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa).
III.4. OP Health Care s.r.o. je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, OP Health Care s.r.o. je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom (§ 18 ods. 8 zákona o ochrane spotrebiteľa).
III.5. OP Health Care s.r.o. je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa).
III.6. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže OP Health Care s.r.o. vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. OP Health Care s.r.o. poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie (§ 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa).
III.7. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a OP Health Care s.r.o. ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (§ 18 ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa).
III.8. Spotrebiteľ má právo vrátiť výrobok, ktorý je nebezpečný OP Health Care s.r.o.. Ak spotrebiteľ uplatní toto právo, OP Health Care s.r.o. je povinný vziať späť takýto výrobok a najneskôr v lehote do troch pracovných dní od prevzatia výrobku vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu výrobku vrátane účelne vynaložených nákladov, ktoré je spotrebiteľ povinný preukázať. Výrobca alebo dovozca je povinný vziať späť výrobok, ktorý je nebezpečný, aj vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad o kúpe výrobku (§ 6 ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa).

IV. Podmienky a spôsob reklamácie

IV.1. Spotrebiteľ môže výrobok zakúpený u OP Health Care s.r.o. reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby (§ 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa).
IV.2. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je spotrebiteľ povinný:
a) predložiť doklad o kúpe vo forme pokladničného bloku, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u OP Health Care s.r.o.;
b) predložiť reklamovanú vec na posúdenie;
c) predložiť záručný list – ak ide o reklamáciu veci, ku ktorej bol pri kúpe vydaný záručný list, kedy tovar opatrený záručným listom musí spĺňať ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste;
d) predložiť originálny obal reklamovaného tovaru - v prípade, ak je to v závislosti od druhu reklamovaného tovaru možné;
e) poskytnúť potrebnú súčinnosť na riadne vybavenie reklamácie, ako napríklad poskytnúť potrebné údaje, vyplniť formuláre a pod.

V. Forma vybavenia reklamácie

V.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje OP Health Care s.r.o. a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
V.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým OP Health Care s.r.o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
V.3. OP Health Care s.r.o. môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
V.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak má tovar vady ktoré sú neodstrániteľné, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny.
V.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách, na základe reklamácie u OP Health Care s.r.o..
V.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
V.7. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku (§ 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
V.8. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
V.9. Spotrebiteľ je povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie (§ 656 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak si spotrebiteľ nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má OP Health Care s.r.o. právo vec predať. Ak OP Health Care s.r.o. pozná adresu spotrebiteľa a ak ide o vec väčšej hodnoty, je OP Health Care s.r.o. povinný o zamýšľanom predaji spotrebiteľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci (§ 656 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí OP Health Care s.r.o. spotrebiteľovi výťažok predaja po odpočítaní poplatku za uskladnenie a nákladov predaja (§ 656 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

VI. Zánik práv zo zodpovednosti za vady

VI.1. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
VI.2. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú (§ 626 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
VI.3. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim (§ 626 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

VII. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

VII.1. V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ARS"), je možné aby spory medzi OP Health Care s.r.o. a kupujúcim ako spotrebiteľom boli riešené alternatívne, prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov postupom podľa ARS.
VII.2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na OP Health Care s.r.o. so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým OP Health Care s.r.o. vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že OP Health Care s.r.o. porušil jeho práva (§ 11 ods. 1 ARS).
VII.3. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej ako „subjekt ARS"), ak OP Health Care s.r.o. na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania (§ 11 ods. 2 ARS).
VII.4. Subjektmi ARS sú štátne orgány (ako napr. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, alebo Slovenská obchodná inšpekcia) ako aj iné oprávnené právnické osoby, kedy medzi subjektmi ARS má kupujúci právo voľby. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk (§ 3 ARS).
VII.5. Ďalšie informácie ohľadne postupu a podmienok alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú uvedené na webových stránkach subjektov ARS a súčasne vyplývajú z ARS.
VII.6. V prípade, že predmetný spor bude cezhraničným sporom, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Euróspke spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
VIII. Záverečné ustanovenia

VIII.1. Spotrebiteľ môže svoje sťažnosti podať na orgáne dozoru, ktorým ak nie je ustanovené inak, je Slovenská obchodná inšpekcia (§ 20 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa).
VIII.2. Spotrebiteľ môže svoje podnety podať na príslušnom orgáne dozoru.
VIII.3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 06.02.2019. OP Health Care s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať